Stoleté výročí si nepřipomíná jen Hlučínsko, ale také místní gymnázium

Tento rok bude v Hlučínu ve znamení oslav. Nejenom, že si připomeneme výročí vzniku Hlučínska coby regionu, prvních sto let […]

Tento rok bude v Hlučínu ve znamení oslav. Nejenom, že si připomeneme výročí vzniku Hlučínska coby regionu, prvních sto let oslaví i hlučínské gymnázium. Dříve se pro tento region používalo označení jižní Ratibořsko, nebo polské označení Kraij Huczyński, či německé Hultschiner Ländchen. Hlučínsko jako správní oblast vznikla 4. února 1920 obsazením oblasti českosloveným vojskem. Nová politická situace si vyžadovala samozřejmě také vznik kvalitního českojazyčného vzdělání…

Před první světovou válkou byly v Hlučíně a Petřkovicích pouze učňovské pokračovací školy s odborným vyučováním. Kromě toho byly na Hlučínsku ještě tři školy zručnosti, pět hospodářských škol pro děvčata a pro nejmenší děti také mateřské školy, které byly celkem čtyři. Postupně v tomto období také vznikaly venkovské pokračovací školy, které vyučovaly všeobecně vzdělávací předměty a byly určeny pro chlapce ve věku od 14 do 18 let. Tyto školy byly dobrovolné a vyučování probíhalo v zimních měsících, a to po dobu tří let. První pokračovací škola tohoto typu vznikla v Píšti v roce 1903, další pak následovaly ve Velkých Hošticích, v Ludgeřovicích, v Hlučíně, Hati, Štěpánkovicích, atd. V roce 1910 pak byla docházka do těchto škol změněná z dobrovolné na povinnou.

V prvních měsících po připojení k Československu nedošlo na Hlučínsku k výrazným změnám. Až v květnu 1920 vyšlo nařízení vlády, která se týkala školství a pravila, že s výjimkou dvou obcí (Sudice a Třebom) je jako vyučovací jazyk stanovena čeština. Zavádění češtiny na školách přineslo rozruch a odvolávání německých učitelů. Dokonce došlo i na hrozby školní stávky. Někde skutečně proběhla, třeba v Kravařích či Koutech. Kvůli mimořádným událostem byl začátek školního roku posunut z 1. na 16. září 1920.

Z podnětu zemského školního inspektora Ferdinanda Pavelka a také díky pomoci zplnomocněného komisaře JUDr. Josefa Šrámka bylo výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. srpna 1920 zřízeno Státní reálné gymnázium v Hlučíně. Přijímací zkoušky se konaly až 4. září 1920 a z 57 přihlášených žáků bylo přijato 52. Při zahájení školního roku se dostavilo pouze 50, a z nich pouze 10 pocházelo z Hlučínska, ostatní přišli z obcí bývalého rakouského Slezska.

Začátky gymnázia měly velmi obtížné podmínky. Škola začala fungovat v pronajaté nevyhovující budově zvané Charlottenstift, kde býval dříve Rotschildův sirotčinec a dnes se v něm nachází Dům dětí a mládeže.

Chybělo zde vnitřní vybavení a nejnutnější nábytek, proto bylo vyučování zahájeno až 22. září 1920. Budova měla pouze ředitelnu, sborovnu, kabinet a jednu třídu. Problémy nebyly jen s prostorem, ale také s připraveností, resp. nepřipraveností žáků ke studiu. Žáci nebyli připraveni ke studiu vinou nedávných válečných poměrů a měli především jazykové nedostatky. Kromě toho na Hlučínsku nebyla tradice vyššího školství, a proto nebylo nač navázat a muselo se začínat tzv. „od podlahy“. Pomůcky pocházely ze zrušených německých gymnázií v Olomouci a Kroměříži. Během prvních let byla práce s žáky velmi těžká. Nejtěžší období školy trvalo přibližně pět let, kdy se situace zlepšovala velmi pomalu. Gymnázium se však podařilo zapojit do veřejného a kulturního života a v říjnu 1922 byla také zahájen stavba nové budovy gymnázia, která byla slavnostně otevřena 6. září 1925.

Práci školy rovněž ztěžoval fakt, že se jednak často měnilo složení učitelského sboru, a jednak že se mladí začínající profesoři připravovali ke státním zkouškám a učební úvazky byly dost vysoké. I přesto se ale profesoři angažovali také v různých spolcích, v osvětové činnosti a pořádali přednášky pro veřejnost. Budova školy sloužila i pro mimoškolní činnosti, například pro tělocvičné spolky Sokol, Orel a DTJ, anebo zde byla vyhrazena jedna místnost pro veřejnost a studenty jako čítárna. Tímto se také škole dostávala podpora z řad obyvatel, což dokládá skutečnost, že ve školním roce 1931/1932 již měla škola 292 a z toho bylo 95 % původem přímo z Hlučínska a je zde patrný obrovský posun.

Autor: Pavel Strádal – family archive, CC BY-SA 3.0, Odkaz
Autor: Pavel Strádal – family archive, CC BY-SA 3.0, Odkaz

Program letošních oslav gymnázia

Akce pro veřejnost

 • 11. 2. 2020 Studentská historická konference v KD
 • 22. 2. 2020 Ples gymnázia v KD Hlučín
 • 5. 6. 2020 Gymplfest
 • 18. 9. 2020 Studentská akademie v KD Hlučín
 • 19.–20. 9. 2020 Výstava „Gymnázium v toku času“ v budově GJK
 • 19. 9. 2020 Oslavy GJK na nádvoří školy
 • 19. 9. 2020 Program v Červeném kostele v Hlučíně
 • 20. 9. 2020 Mše svatá v kostele Svatého Jana Křtitele v Hlučíně
 • 20. 9. 2020 Varhanní koncert v kostele Svatého Jana Křtitele v Hlučíně

Akce pro studenty

 • 12. 2. 2020 LoMaS Junior
 • 16. 4. 2020 Studenti studentům
 • 18.–22. 5. 2020 Projektový týden
 • 29. 6. 2020 Sportovní den
 • 29. 9. 2020 HumaS
 • 27. 10. 2020 Recitační soutěž

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient